Thêm hạn sử dụng mới

Vui lòng điền thông tin bắt buộc để thêm hạn sử dụng của sản phẩm vào cơ sở dữ liệu, để shop có thể sử dụng hạn sử dụng vào thông tin sản phẩm của mình.