Trong trường hợp người mua và người bán không thể thống nhất về phương án giải quyết, người mua và người bán có thể khiếu nại việc này đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Nếu một bên khiếu nại bên kia đến cơ quan có thẩm quyền, bên khiếu nại cần thông báo kịp thời cho Groupee về việc tranh chấp này kèm theo những thông tin yêu cầu từ phía Groupee mà Groupee cho là hợp lý theo từng vụ việc cụ thể. Trong trường hợp này, người bán và người mua cùng đồng ý rằng một khi Groupee đã nhận được thông báo và các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp, khi tiền hàng vẫn chưa được thanh toán cho người bán theo quy định của Groupee, Groupee có quyền tạm hoãn thanh toán cho người bán cho đến khi có quyết định cuối cùng về việc giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua. Trong trường hợp khoản tiền thanh toán này đã được trả cho người bán theo chính sách của Groupee, cả người mua và người bán đồng ý rằng Groupee không còn trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tranh chấp giữa hai bên hoặc không còn bất kì trách nhiệm nào đối với khoản tiền hàng. Người mua và người bán đồng ý bồi thường và giữ cho Groupee không bị thiệt hại, hoặc chống lại bất kì việc khiếu nại, kiện tụng, hoặc các nghĩa vụ/trách nhiệm, thiệt hại, tuyên bố, hình phạt, tiền phạt, các chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kì chi phí giải quyết tranh chấp nào khác) có liên quan phát sinh từ hoặc có liên quan đến bất kì hành động nào của Groupee theo Chính sách trả hàng và hoàn tiền này.